Etisk kod för NMCs medlemmar

En av hörnstenarna i NMCs verksamhet är erfarenhetsutbyte. Det är därför av stor vikt att företrädare för medlemsföretagen vid föreningens möten öppet kan föra en dialog utan att informationen sprids eller används på ett otillbörligt sätt. Det är också viktigt att företrädare för medlemsföretagen inte utnyttjar mötena för att på ett störande vis marknadsföra och sälja det egna företagets produkter och tjänster. Detta kan hindra uppfyllandet av föreningens syfte. Med störande och otillbörligt avses på ett sådant sätt att någon företrädare för medlemsföretag känt sig störd och framför klagomål härom till styrelsen, samt att styrelsen bedömer att detta agerande skadar föreningens intressen.

Den etiska koden gäller vid deltagande i NMCs verksamhet. Medlem som bryter mot koden kan uteslutas ur föreningen enligt §4 i föreningens stadgar. Uteslutning gäller i 12 månader, varefter ärendet tas upp till ny prövning.

 

  • Företrädare för medlemsföretag skall inte på ett störande* vis bedriva säljverksamhet eller marknadsföring i samband med föreningens aktiviteter.
  • Företrädare för medlemsföretag skall inte på ett otillbörligt sätt sprida eller utnyttja information som delgivits honom eller henne på av föreningen ordnade möten.
  • Företrädare för medlemsföretag skall inte uttala sig i NMCs namn utan styrelsens medgivande

 

*Med störande och otillbörligt avses på ett sådant sätt att någon företrädare för medlemsföretag känt sig störd och framför klagomål härom till styrelsen, samt att styrelsen bedömer att detta agerande skadar föreningens intressen.

 


Halvårserbjudande – Bli medlem nu till halva priset!

Gå med i Sveriges ledande nationella nätverk för ett hållbart näringsliv NMC samlar företag och… Läs mer

Näringslivstopparna som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2017

Pressmeddelande den 13 juni 2017 Efter en öppen nomineringsprocess har NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

NMC-företag med i Sveriges rapportering till FN

I juli 2015 enades världens länder om ett nytt globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling… Läs mer

NMC:s styrelsemedlemmar bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

Utmärkelsen "Mäktigast i Hållbarhetssverige" delas ut varje år av Aktuell Hållbarhet och är en utveckling… Läs mer

Så kan företag förhindra barnövergrepp

15 mars 2017 Enligt statistik från NetClean använder 1 av 1000 personer sin arbetsdator för att… Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Solna för att delta på nätverkets kick-off-konferens… Läs mer